Gizlilik politikası

Son güncellenme: 02/12/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle
korunmaktadır.

Biz, FİKRİN BENDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ, veri sorumlusu
olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla
işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki
sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı
amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soy isim, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi)
özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız tarafımızca, çerezler (cookies)
vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik
sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde
edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi
çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle
sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki
sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca
kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve
bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, ayrıca sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile
yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep
halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet
süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya
verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3.
şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari
önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere fikrinbende@gmail.com üzerinden bizimle iletişime
geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel
verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip
etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul

etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm
cihazlarınızdan kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için bizimle fikrinbende@gmail.com e-mail adresi üzerinden
iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.